CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 

CRITERII în baza cărora se acordă biletele de tratament balnear în sistemul public de pensii

CADRUL LEGAL 

- art. 121 şi art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
- art. 22, art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
- art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, modificat şi completat prin Ordinul nr.213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 şi art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

- art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;
- art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000;
- art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 7 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

A. CRITERII GENERALE 

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii
;
b) asigurat al sistemului public de pensii;
c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. 

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale. 

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în România. 

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

A.5. Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare.
Suplimentările primite de la CNPP prin redistribuire, se acordă, în limita locurilor repartizate.
 

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare lună, 3% rămân la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesită tratament balnear în regim de urgenţă. 

A.7. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

A.8. În repartizarea biletelor de tratament gratuite, indiferent de punctaj, prioritate va avea categoria D.1.1. pensionarii de invaliditate, care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale. De asemenea, de aceeași prioritate vor beneficia și însoțitorii acestora, după caz.
După repartizarea biletelor gratuite şi a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii, după cum urmează:
- cel puţin 80% pentru pensionari;
- până la 20% pentru asiguraţi.
 

A.9. În vederea aplicării criteriului specific, respectiv beneficierea de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în funcţie de DATA PREZENTĂRII ÎN STAŢIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:
a. sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an;
b. extrasezon – în celelalte perioade ale anului. 

A.10. Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situaţia neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie. 

B. CRITERII SPECIFICE 

B.1. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contribuţii individuale 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale sunt următoarele:
1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
2. Categoria de pensie a beneficiarului;
3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.  

B.1.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani 

Nr. crt.

Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet – în sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon

0

B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului 

Nr. crt.

Categoria de pensie a beneficiarului

Punctaj acordat

1.

Pensie de invaliditate

8

2.

Pensie de limită de vârstă

6

3.

Pensie de urmaş

3

4.

Pensie anticipată

2

5.

Pensie anticipată parţială

1

B.1.3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.  

Nr. crt.

Cuantumul pensiei

Punctaj acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei – 887 lei- pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei – 1000 lei

4

4.

1001 lei – 1500 lei

3

5.

1501 lei – 2000 lei

2

6.

2001-2415 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

1

7.

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

0

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru ASIGURAŢI, cu suportarea unei contribuţii individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asiguraţi, cu suportarea unei contribuţii individuale, sunt următoarele:
1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
2. Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.  

B.2.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani 

Nr. crt.

Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet – în sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon

0

B.2.2. Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.  

Nr. crt.

Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat respectiv al venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

Punctaj acordat

1.

sub 974 lei inclusiv ( 1049 lei incepand cu 01.07.2015)

2

2.

975 lei ( 1050 lei incepand cu 01.07.2015) – 1075 lei

6

3.

1076 lei – 1275 lei

5

4.

1276 lei – 1575 lei

4

5.

1576 lei - 1975

3

6.

1976-2415 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

1

7.

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

0

B.3. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt următoarele:
1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale
 

B.3.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani 

Nr. crt.

Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet – în sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon.

0

B.3.2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale 

Nr. crt.

Cuantumul pensiei

Punctaj acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei – 887 lei- pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei – 1000 lei

4

4.

1001 lei – 1500 lei

3

5.

1501 lei – 2000 lei

2

6.

2001-2415 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

1

7.

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

0

B.4. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP, ÎN BAZA LEGII NR. 448/2006  

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr.448/2006 sunt următoarele:
1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
2. Gradul de handicap al solicitantului;
3. Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de natură salarială realizat + venit asigurat pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii).  

B.4.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani 

Nr. crt.

Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet – în sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon

0

B.4.2. Gradul de handicap al solicitantului 

Nr. crt.

Gradul de handicap al solicitantului

Punctaj acordat

1.

Grav

8

2.

Accentuat

6

3.

Mediu

4

4.

Uşor

2

B.4.3 Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de natură salarială realizat + venit asigurat pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii).  

Nr. crt.

Cuantumul veniturilor realizate

Punctaj acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei – 887 lei- pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei – 1000 lei

4

4.

1001 lei – 1500 lei

3

5.

1501 lei – 2000 lei

2

6.

2001-2415 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

1

7.

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

0

 

C. Modalitatea de întocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile specifice, în limita repartiţiei, pe serii, staţiuni sau unităţi de cazare.

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.

C.2. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

C.3. Dacă, în urma calculării punctajului în aplicaţia SPA, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

C.4. În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

C.5. În cazul cererilor depuse de părinţi şi copii beneficiari de pensie de urmaş care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

C.6. În cazul cererilor depuse de două persoane care merg împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale. 

C.7. În cazul cererii depuse de însoţitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau însoţitorul persoanei cu handicap grav, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau al persoanei cu handicap grav. 

C.8. Repartiţia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte de către fiecare casă teritorială de pensii, cu cel puţin 14 zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii, cu excepţia primei serii care e condiţionată de data apariţiei hotărârii de guvern privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

C.9. Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere.